Forretningsbetingelser for Moneyflow Erhvervslån

Disse Forretningsbetingelser for Moneyflow Erhvervslån (”Forretningsbetingelser”) gælder for ethvert mellemværende mellem Moneyflow og Låntager.

Etablering af kundeforhold

Når Låntager bliver kunde hos Moneyflow, skal Låntager oplyse navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer (CPR-/CVR- nr.). Låntager skal vise billedlegitimation, eksempelvis pas eller førerbevis, og anden legitimation med fortrykt CPR-/CVR-nr., der også viser nuværende adresse, ejerbøger m.v. eller anden dokumentation, som Moneyflow er påkrævet at indhente iht. Hvidvaskloven.

Indhentelse og behandling af oplysninger

Når et nyt kundeforhold etableres, indhenter Moneyflow oplysninger, herunder bl.a. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., til brug for kreditvurdering. Det er frivilligt, om Låntager ønsker at give Moneyflow de ønskede oplysninger, men oplysningerne kan være nødvendige for, at Moneyflow kan behandle en forespørgsel om lån. Låntager vil i et separat dokument i forbindelse med hvert lån blive bedt om at give samtykke til indhentelse og behandling af persondata, og dette samtykke kan til enhv

er tid tilbagekaldes. Det er frivilligt, om Låntager vil give dette samtykke. Se den særskilte samtykkeerklæring her.

Lånets formål

Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntagers virksomhed. Moneyflow er ikke forpligtet til at påse, at Lånet anvendes i overensstemmelse med formålet.

Hovedlåneaftale og tiltrædelse af nye lån

Du indgår en hovedlåneaftale med Moneyflow som er generelt gældende for alle dine lån hos Moneyflow. Til Hovedlåneaftalen kan du løbende tiltræde tillægslån. Hovedlåneaftalen indeholder de generelle vilkår for alle dine lån. Tillægslånene indeholder de specifikke detaljer omkring hvert tillægslån.

Låntagers erklæringer

Ved Låntagers underskrift af Låneaftalen erklærer Låntager, at alle oplysninger, som Låntager har fremlagt for Moneyflow, er korrekte, at Låntager har fremlagt alle oplysninger af relevans for Moneyflow’s vurdering af Låntagers virksomhed og finansielle forhold, samt at Låntager ikke har tilbageholdt sådanne relevante oplysninger over for Moneyflow.

Pris vilkår

Lånet har en fast ugentlig pris, som vil fremgå når der ansøges om lånet, og derefter i den tilknyttede tillægslåneaftale samt på My Moneyflow (my.Moneyflow.io).

Der vil desuden være en tilbagebetalingstabel hvor du tydeligt kan se datoer og de enkelte afbetalinger, samt den ugentlige pris.

Tilbagebetaling

Låntager skal tilbagebetale Lånet samt prisen for lånet og gebyrer m.v. i overensstemmelse med forfaldstidspunktet, som fremgår af Låneaftalen.

Låneaftalen er uopsigelig fra Moneyflow’s side, dog bortset fra i tilfælde af Låntagers misligholdelse af Låneaftalen som angivet i punktet Misligholdelse.

Låntagers frivillige førtidige indfrielse

Låntager kan til enhver tid indfri Lånet helt eller delvist med eller uden forudgående varsel. Dette kan ske på My Moneyflow (my.Moneyflow.io). Låntager har ikke ret til at genlåne beløb, der er førtidigt indfriet, men kan optage et nyt lån.

Låntagers informationsforpligtelser

Låntager er forpligtet til at give Moneyflow alle de rimelige oplysninger og rapporteringer, som er nødvendige for, at Moneyflow kan opfylde de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav og forpligtelser af relevans for Moneyflow’s udlånsvirksomhed og/eller Lånet. Enhver anmodning om sådanne oplysninger og rapporteringer skal efterkommes inden rimelig tid. Låntager er forpligtet til at samarbejde og give adgang og oplysninger samt informationer m.v. til enhver offentlig myndighed, som foretager tilsyn, inspektioner, revision eller kontrol m.v. i relation til Moneyflow’s udlånsvirksomhed eller i relation til Lånet.

Betalingsforpligtelser og -procedurer

Alle betalinger, som Låntager skal foretage i henhold til Låneaftalen, skal ske med valør på Moneyflow’s konto senest på sidste rettidige betalingsdag.

Den sidste rettidige betalingsdato for betaling af Pris og afdrag er anført i Låneaftalen. Alle betalinger skal ske i danske kroner (DKK).

Moneyflow kan kræve, at Låntager skal være tilmeldt betalingsservice, MobilPay, dankort eller anden form for automatisk betalingsløsning, således at alle betalinger til Moneyflow trækkes automatisk hos Låntager. Låntager accepterer ved underskrift af Låneaftalen, at Moneyflow tilmelder Låntager sådanne betalingsservicer.

Alle betalinger fra Låntager i henhold til Låneaftalen skal foretages uden nogen form for modregning, og uden at der sker fradrag for skatter, afgifter eller lignende udgifter og/eller omkostninger.

Misligholdelse

Lånet anses for misligholdt af Låntager i tilfælde af:

at Låntager ikke rettidigt betaler ethvert beløb, som skal betales i henhold til Låneaftalen, senest 10 dage efter påkrav herom,

at Låntager standser sine betalinger, bliver insolvent, der indgives begæring om rekonstruktion, kommer under konkurs, indleder forhandlinger om frivillig akkord, begærer gældssanering, træder i likvidation eller opløses, herunder tvangsopløses,

at Låntagers aktiver gøres til genstand for udlæg, udpantning, arrest, tilbageholdsret eller i øvrigt udsættes for individualforfølgning,

Såfremt der foreligger misligholdelse som anført ovenfor, forfalder hele Lånet og alle påløbne Priser og gebyrer m.v. straks til betaling.

Såfremt Låntager ikke ved forfaldstid betaler skyldige beløb i henhold til Låneaftalen rettidigt, påløber der yderligere priser af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet og frem til betalingen sker med det højeste af enten den i Låneaftalen aftalte pris eller den til enhver tid gældende morarente.

Forbud mod overdragelse af Lånet

Låntager er ikke berettiget til – hverken helt eller delvist – at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand. Overdragelsesforbuddet gælder tillige overdragelse til koncernforbundne selskaber samt i forhold til transaktioner, som indebærer

universalsuccession, såsom fusion, spaltning og rekonstruktion. Moneyflow er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand.

Meddelelser

Alle meddelelser eller påkrav m.v. i henhold til Låneaftalen skal være skriftlige. Moneyflow kan med frigørende virkning sende enhver meddelelse eller påkrav m.v. til Låntager til Lånetagers til den e-mailadresse, som er angivet/oplyst af Låntager i forbindelse med Lånets indgåelse eller angivet af Låntager i ”My Moneyflow”.

Tvangsfuldbyrdelse

Ved Låntagers misligholdelse kan Lånet og den til enhver tid værende restgæld uden domserhvervelse inddrives på grundlag af denne Låneaftale ved eksekution, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5, og stk. 4, der ikke behøver at påbegyndes på Låntagers bopæl. Låntager skal i sådanne tilfælde betale yderligere påløbne omkostninger

ved eksekutionen, herunder inkassoomkostninger, fogedgebyr, mødesalær, befordring til såvel fogeden som rekvirenten og dennes advokat m.v. Tvangsfuldbyrdelse kan også ske, hvis Låntager har underskrevet Låneaftalen digitalt, jf. retsplejelovens § 478, stk. 4.

Lovvalg og værneting

Låneaftalen, inkl. Forretningsbetingelserne, er undergivet dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Enhver tvist, som måtte vedrøre eller udspringe af Låneaftalen, inkl. Forretningsbetingelserne, herunder tvister vedrørende Låneaftalens eksistens eller gyldighed, er undergivet de danske domstoles eksklusive jurisdiktion og skal anlægges ved Københavns Byret som første instans. Uanset det forudgående er Moneyflow berettiget til at påbegynde tvangsfuldbyrdelse ved en hvilken som helst domstol eller fogedret, som måtte have værneting over Låntager eller Låntagers aktiver.

Digital signatur og kopi

Hoved Låneaftalen kan gyldigt underskrives digitalt med NemID, og en sådan elektronisk underskrift kan tjene som basis for tvangsfuldbyrdelse, jf. punktet Tvangsfuldbyrdelse. Låntager får automatisk en kopi af Låneaftalen ved digital underskrift. De yderligere lån er underskrevet via tilskrivelse samt udsendelse af låne kvittering

.

Vi er klar til at hjælpe!

Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller brug for hjælp, skal du ikke tøve med at tage kontakt til os. Vi er klar til at hjælpe dig!